Vilka tillstånd krävs för bortforsling av miljöfarligt gods?

I anslutning till stundande flyttstädningar eller allmän uppröjning kan det bli stora mängder skräp och gods som ska forslas bort. Detta är vanligt för t.ex. större bostadsrättsföreningar, som under särskilda tillfällen kan placera containrar i närheten av fastigheterna för att boende ska kunna sortera och slänga skräp.  

I annat fall behöver gods transporteras från fastigheterna eller området till miljöstationer. Då vilar ett stort ansvar på beställaren av bortforslingen, då det krävs särskilda tillstånd för att forsla bort gods.  

I miljölagstiftningen finns ingen definition av vad som ska anses utgöra en transport och det finns heller inga reglerade undantag för kortare transporter eller interna transporter. All form av förflyttning av avfall ska därför ses som en transport.  

Det enda undantaget kan utgöras av förflyttning av avfall mellan två närliggande byggnader på en fastighet, givet inhägnat verksamhetsområde.  

När behövs tillstånd? 

Om det rör sig om lite gods som ska forslas bort, och det sker för privat räkning, behövs sällan tillstånd för att transportera godset. Ska det däremot transporteras av ett företag så krävs det att transportören har tillstånd, alternativt har anmält till länsstyrelsen att gods ska forslas bort.  

Kostnad för tillstånd 

Att ansöka om tillstånd för transport av farligt gods är förknippat med en kostnad för transportören, varför själva transporten i sig kan bli något dyrare. Men du som beställare får samtidigt en garanti i att bortforslingen sker i enlighet med uppsatt regelverk, samt sker på ett tryggt och miljömässigt säkert sätt.  

Borforsling av miljöförligt gods  

Vissa typer av gods kräver tillstånd för bortforsling, oavsett vem som ska transportera det, detta gäller vid transport av avfall som innehåller något av följande:  

  • Kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor.  
  • Cyanid.  
  • Kadmium.  
  • PCB-produkter.  

Yrkesmässiga transporter av avfall 

Är transporten yrkesmässig och det rör sig om farligt eller övrigt avfall krävs alltid ett tillstånd för att transportera avfallet. Det gäller även om avfallet som ska transporteras är någon annans, alltså om det sker i form av service eller tjänst.  

Det kan även handla om när det skett ett köp av material som i sig kan räknas till farligt avfall.  

På länsstyrelsens hemsida kan du, via länk till webbregistret av godkända transportörer, kontrollera avfallstransportörer så att den du ska anlita har rätt tillstånd för det avfall du önskar få transporterat.  

Varför det finns regleringar  

I anslutning till att flera delningstjänster dyker upp sker också missförstånd samt missförhållande gällande t.ex. hantering av miljöfarligt gods. Det har också uppdagats exempel på där avfall exporterats. Regleringarna som nämns ovan finns till för att begränsa t.ex. export eller att farligt avfall hanteras felaktigt.  

Bristfällig kunskap eller vårdslöshet kan leda till stor förstörelse samt fara för såväl den nära omgivningen som miljön i större utsträckning. Det är alltså av största vikt att säkerställa att den transportör som ska hantera det farliga avfall en beställare vill få bortforslat täcks av rätt tillstånd för att utföra transporten.  

Övrigt om Lexium  

Lexium har lång erfarenhet inom bortforsling av gods till återvinningsstationer. 

Vi effektiviserar ert städarbete, och forslar bort gods efter allting från röjning i källaren eller på vinden, dödsbon, renoveringar eller flyttstäd. 

Jag vill gärna veta mer om detta