Lexium jobbar mot ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljömässigt ansvar

Ekonomiskt ansvar
Som framtidens IFM partner jobbar vi med att ständigt ligga i branschens framkant och jobbar kontinuerligt med hållbar innovation som utvecklar affären och ifrågasätter status Quo. Att fortsätta utveckla verksamheten och bibehålla konkurrenskraft säkerställer att vi kan skapa jobbtillfällen, vara en arbetsgivare att räkna med och en tillförlitlig partner för våra kunder. Vår plan är och har alltid varit att satsa på en nytänkande och ansvarsfull strategi där långsiktig ekonomisk tillväxt står i fokus.

Sammantaget hjälper vår ekonomiska stabilitet och tillväxt att vi kan sköta våra sociala och miljömässiga åtaganden och även sponsra aktiviteter för allmänhetens bästa. Många i vårt partnernätverk har jobbat länge med egna hållbarhetsfrågor och kan föregå med gott exempel. När vi inleder samarbete med nya leverantörer är ett av kraven att de ska jobba aktivt med hållbarhetsfrågorna.

Socialt ansvar
Vi främjar hälsa och välbefinnande hos våra anställda och inser vikten av att jobba proaktivt med förebyggande insatser. Eftersom vi jobbar mot komplexa industri-,fastighets- och kontorslösningar med en bred stab av personal inom service men även kontor är det viktigt att vi ser till mångfald och värdesätter hur vi kan komplettera varandra med olika erfarenheter och perspektiv. Utbildningsinsatser är en del av det arbetet vilket ökar på chanserna att alla kan ta del och förstå fördelarna med att tänka hållbart. Skyddsarbete och säkerhet på arbetsplatsen är en annan viktig faktor som vi tar på största allvar. Ingen ska behöva känna oro på sin arbetsplats och det ska finnas en trygghet i att arbetsplatsen jobbar med säkra villkor. För oss är en jämlik arbetsplats en självklarhet. Personalen på Lexium är lika viktiga och vi gör ingen skillnad på olika yrkesbefattningar. Vid rekryteringen har vi en datadriven rekryteringsmodell som är fördomsfri och kompetensbaserad. Som del av Lexium får man tillgång till förmåner och kollektivavtal. Vi tror att trygga anställningar ger vår personal möjlighet att fokusera på just jobbet de ska utföra och att det skapar en bra grund att stå på.

Utöver arbetet i den egna verksamheten är inkludering och integration i samhället något vi jobbar aktivt mot. Vi är bland annat vänföretag med Stockholms Stadsmission vilket ger oss möjlighet att vara en del av deras initiativ och projekt för att göra skillnad i samhället.

Miljöansvar
Både internt och externt utbildar vi i miljöansvar. Vi säkerställer att vi följer lagar och regler men uppmärksammar även på nya initiativ och möjligheter för att konstant blicka framåt. För oss är miljöarbetet levande i organisationen vilket innebär att vi hjälper kunder att hela tiden ta välgrundade beslut och uppmärksamma på möjlighet till förbättring. Inte sällan är det våra kollegor ute på kundsaiterna som rapporterar in förbättringsmöjligheter som vi sedan kan ta vidare och rekommendera till för kund. Det leder till en kontinuerlig tillsyn och garanteraratt kunder håller sig ajour om sin verksamhet och kan ta beslut som leder till en förbättrad miljö. Vi har ett ömsesidigt förtroende mellan oss och ser till varandras intressen. Just nära samarbete stärker och förbättrar arbetet avsevärt.

Hållbarhet gynnar oss i alla led
Genom att fokusera på hållbarhetsåtgärder och vidare integrera dem i vår verksamhet så bidrar vi till att minska miljöpåverkan, vi främjar socialt ansvarstagande och skapar ekonomiskt långsiktig framgång.

FN:s hållbarhetsmål

Lexium är stolta över vårt engagemang i att främja FN:s hållbarhetsmål. Genom att integrera principerna om hållbar utveckling i vår verksamhet och våra tjänster strävar vi efter att bidra till en bättre och mer hållbar värld.

Ett av FN:s hållbarhetsmål är att bekämpa klimatförändringarna och deras påverkan. Vi tar vårt ansvar genom att erbjuda energieffektiva lösningar inom facility management. Genom att optimera energiförbrukningen och minska utsläppen av växthusgaser i de fastigheter vi förvaltar, bidrar vi till att begränsa klimatförändringarna och främja en hållbar framtid.

Hållbar konsumtion och produktion är också viktigt för oss. Vi arbetar aktivt för att minska avfall och främja återvinning i våra fastigheter. Genom att använda återvunna material, bistå i utökad återvinning åt våra kunder samt optimera våra processer, bidrar vi till att minimera vår och våra kunders miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi.

Vi är även engagerade i socialt ansvarstagande. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som främjar jämställdhet, inkludering och mångfald. Genom att tillämpa etiska arbetsprinciper och stödja initiativ för utbildning och kompetensutveckling bidrar vi till att minska ojämlikhet och främja en hållbar samhällsutveckling.

Genom att arbeta i linje med FN:s hållbarhetsmål strävar vi på Lexium efter att vara en positiv kraft för förändring. Genom att erbjuda innovativa och hållbara facility management-tjänster vill vi vara med och bygga en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Vi är medlemmar i IFMA

IFMA står för International Facility Management Association och är den största globala organisation som fokuserar på att främja och utveckla kunskapen inom facility management (FM) över hela världen. Syftet med IFMA är att utveckla Facility Managers och andra aktörer så att de bättre kan svara upp mot kärnverksamheternas växande och växlande krav.

IFMA grundades 1980 och har sedan dess blivit en auktoritet inom FM-branschen. Organisationen samlar FM-professionella, forskare, utbildare och leverantörer för att främja bästa praxis, innovation och samarbete inom området. IFMA Sverige arbetar bland annat med nätverkande och anordnar regelbundet nätverksträffar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Organisationen anordnar årligen Sveriges viktigaste händelse för branschen, Nordic Workplace.

IFMA erbjuder en mängd resurser och tjänster till sina medlemmar för att stödja deras professionella utveckling och framgång. Det inkluderar tillgång till kunskapsdelning, utbildningar, certifieringar, forskning och nätverksmöjligheter. IFMA:s certifieringsprogram, såsom Certified Facility Manager (CFM) och Facility Management Professional (FMP), är erkända internationellt och hjälper till att etablera standarder och kompetens inom branschen.

Läs mer på IMFAs Hemsida.

Lexiums certifieringar

Lexium var det första nordiska IFM-bolaget som lyckades uppnå certifiering för de tre ISO standarderna 45001, 14001 och 9001.

ISO 45001

Arbetsmiljö

Aktivt och systematiskt arbete med förbättring av arbetsmiljön.

ISO 14001

Miljö

Ständiga förbättringar för att proaktivt hantera vår miljöpåverkan.

ISO 9001

Kvalitet

Innebär att Lexium lägger stor vikt vid ständiga förbättringar och kundnöjdhet, vilket ger klara fördelar och genererar effekt på lång sikt.

Vad är ISO-certifiering?

ISO-certifiering innebär att man som företag eller organisation blivit certifierad av International Organization for Standardization. Syftet med organisationen är att utarbeta standarder för framförallt näringslivet. Målsättningen med ISO är att underlätta tillverkning, utveckling och handel med tjänster och produkter.

ISO är världens mest använda standard. Det finns drygt 1,1 miljoner certifikat utfärdade i 188 länder. Ca 5 000 av dessa finns i Sverige. Alla ISO standarder som kom ut efter 2015 använder ”High Level Structure (HLS)”, vilket underlättar för företag och organisationer att implementera och integrera flera standarder.

För att styra vår verksamhet och arbeta med ständiga förbättringar har vi dessutom valt att certifiera oss enligt ISO 9001. För att följa upp kvalitet och arbetssätt använder vi vårt FM-system – MCS.

I systemet upprättar vi tillsammans checklistor över planerade, rutinmässiga, arbetsuppgifter som behöver kontinuerlig uppföljning. Ni kan enkelt följa status i systemet.
Vi bevakar och säkerställer att myndighetskrav efterlevs.
Våra kunder kan närsomhelst registrera en förfrågan eller beställning för hantering av personalen.
I systemet upprättar vi en kvalitetsenkät med KPIer som gäller för uppdraget.
Kundens personal får sedan betygsätta leveransen varje månad, allt från affärsenhetschef till tekniker, arbetsledare eller receptionist. Detta för att personalen fortlöpande skall få feedback på sin insats och ständigt kunna förbättra sig.
Data och rapporter kommer sedan att återrapporteras till kunden på rutinmässig basis.
I systemet hanterar vi bland annat: avvikelser, pågående arbeten och avslutade arbeten. Vidare behandlar systemet beställningar, tillbud/olyckor, förbättringsförslag, kvalitetsuppföljningar och planerade ronder.

Genom att använda en digital enkel lösning så gör vi det smidigt att samla in live-data från fältet direkt till systemet. Via en web-browser i en dator eller en mobiltelefon kan vår personal och kunderna enkelt rapportera risker, avvikelser, utförda arbeten samt följa status.

Nya ISO 45001

Lexium kan stolt meddela att vi är certifierade för den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 som ersätter OHSAS 18001.

Den uppdaterade standarden innefattar diverse förändringar och nya kravställningar:

  • Systematisk identifiering av externa och interna frågor, behov eller förväntningar.
  • Ledarskap och medverkan från medarbetare.
  • Riskbaserat tankesätt – större fokus på mål som drivkraft för förbättringar.
  • Utökade krav kopplat till intern och extern kommunikation.
  • Större tyngd på kontroll av förändringar – även kopplat till underleverantörer.
  • Specifika krav för utvärdering av prestanda.
  • Nödlägesberedskap och respons.
  • Processen för ständig förbättring.
  • Internationella organisationer från 50 länder, bland annat International Labor Organization, har deltagit i arbetet med att ta fram den nya standarden för arbetsmiljö.

Syftet och målsättningen är att standarden ska bidra till att kontinuerligt och systematiskt förbättra arbetsmiljön i alla typer av företag.

Med kontinuerliga uppföljningar och ständigt förbättringsarbete genererar uppnådda certifieringar en trygghet för beställaren då bolaget som innehar certifieringen genomsyras av kontinuerliga förbättringar.

Värdet av en partner som är ISO-certifierad

ISO 9001 och 14001 är en ledningssystemstandarder för kvalitets- respektive miljöprocesser i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

I ISO 9001:2015 ersätts förebyggande åtgärder av riskbaserat tankesätt. Kraven på att ledningen i organisationen måste vara engagerad har förstärkts i ISO 9001:2015.

Affärsnyttan och styrningen av verksamhetens processer får ett större fokus. Det läggs större fokus på ändringshantering och att man ska kunna spåra händelser.

Mot kunder, leverantörer, partners och medarbetare blir en ISO-certifiering en trygghet och en stämpel på kvalitet. Detta är givetvis något som vi är stolta över och jobbar hårt för att upprätthålla. Allt fler kunder förutsätter att leverantörer ska uppfylla krav inom arbetsmiljö. Med andra ord så vill man göra affärer med bolag som sköter sin verksamhet på rätt sätt, tar hand om medarbetare och är goda förebilder för hur verksamhet ska bedrivas.

ISO-certifiering innebär i mångt också att bolaget som uppnått standarden jobbar med noggranna förbättringsåtgärder i allt de företar sig. Några av faktorerna som spelar in i om man blir certifierad är bl.a. ledarskap och medverkan från medarbetare, kontroll av förändringar och kontroll av underleverantörer och outsourcade processer. Detta genomsyrar hela organisationen och når till slut kunden som mottagare av vår helhetslösning för företag.

Vår strävan i hållbarhetsarbetet

Lexium strävar efter att interagera samtliga ovan nämnda aspekter i sin strategiska såväl som operativa verksamhet för att bidra till begränsad förbrukning av våra gemensamma resurser men även en trygg arbetsgivare att verka hos. Vi är stolta över att vara en del av den hållbara utvecklingen och ser fram emot att fortsätta vara en pålitlig partner för våra kunder och samhället i stort.