Risk Prediction – Säkerhetsbedömning och riskanalys för er verksamhet

Med en heltäckande riskbedömning får ni en bra övergripande koll på riskläget i ert område och hur det varierar beroende på tid och datum. Genom stor insamling av data för liknande områden och lokaler, som skett över flera års tid, har vi tillsammans med Securitas möjlighet att göra en helhetsbedömning av olika riskfaktorer som ni behöver ta hänsyn till.

Vissa datum är uppenbart mer riskfyllda än andra och dessa känner man till. Däremot finns många döda vinklar när det kommer till faror och förhöjd risk som få känner till. Genom att slå detta i vårt prognosverktyg för risk kan vi tillsammans sätta upp en plan för hur man vid speciella tillfällen höjer beredskapen.

I det avancerade analysverktyget kan vi erbjuda er en tydlig överblick av såväl området som närliggande områden och hur de skiljer sig åt. Vi tar fram en åtgärdsplan för att hantera den varierande hotbilden över året, så att ni alltid ligger steget före och har en säkerhetsnivå som passar just ert riskläge.

Beroende på vilket typ av gods ni hanterar och hur känsligt det är kan riskbilden variera och förhöjd säkerhet krävas. Oavsett vilken bedömning vår helhetsanalys genererar, har vi möjligheten att förse er med en fullservice vad gäller säkerhet. Efter att vi analyserat det fluktuerande riskläget kan vi ta fram en plan som inkluderar bland annat stationär bevakning, rondering, larm och kamerabevakning.

I och med vårt rikstäckande avtal med Securitas kan vi som en del av vår helhetsleverans av Facility- och Service Management, förse er med säkerhetslösningar i hela Sverige. Konceptet är även en del av vår fullständiga kontorsservice. Riskbedömningen lämpar sig väl för bolag med verksamhet på flertalet orter runtom i landet, då riskbilderna kan skilja sig avsevärt från ort till ort. En helhetsbild gör att vi kostnadseffektivt och optimerat kan förse er med de säkerhetslösningar som behövs för samtliga siter.

Som helhetsleverantör av säkerhetstjänster hjälper vi er även med bland annat med brandsäkerhet och stängsel, områdesbevakning och hjärt- och lungräddning.

Risk Prediction – Säkerhetsbedömning och riskanalys för er verksamhet

Mycket säkerhetsarbete går ut på att förebygga skador. Som helhetsleverantör har vi ett stort ansvar av att se över riskbilden för verksamheten och området, för att sedan hantera den efter den riskbedömning som görs. Bredden av våra tjänster gör att vi kan erbjuda er skräddarsydda lösningar för de säkerhetsbehov just er verksamhet eller lokal behöver.

Med vår helhetsanalys Risk Prediction, kan vi genom stora mängder data, analysera och förutse risker för just er ort beroende på tidpunkt och datum.Vi kan därefter tillhandahålla en helhetslösning av säkerhetstjänster som lämpar sig för just de behov vi bedömer att ni har.

Genom att kontinuerligt uppdatera med löpande riskanalyser och väga in pågående insamlingar av data från liknande siter och orter runt om i landet, med liknande hotbilder, kan vi hela tiden hålla en stabil och bra säkerhetsnivå.

Med förebyggande arbete och kontinuerlig rådgivning, samt implementering av nödvändiga skyddsåtgärder, är såväl ni som er personal ständigt uppdaterade vid förhöjda risklägen. Vi utbildar relevant personal på området och förser er med nödvändig utrustning för att snabbast möjligt kunna tillkalla utryckningspersonal.

Konceptet är en del av vår heltäckande kontorsservice – där vi samlar alla tjänster som företaget behöver. Genomför gärna en prisberäkning för något av våra paket för kontorsservice och få ett förslag på kostnaderna för just de tjänster ni behöver.

Som en del av det förebyggande arbetet kan vi även bistå med att göra individuella säkerhetsanalyser, för att bedöma risken på individnivå. I anslutning till det kan vi också erbjuda personskydd med olika nivåer av säkerhet.

Transportsäkerhet, debugging, bakgrundskontroller, utredningar och en övergripande omvärldsbevakning ligger också inom området för vår helhetsleverans av risk management.

Vi erbjuder säkerhetstjänster i hela Sverige!

Lexium har genom ett brett nätverk av partners möjligheten att erbjuda tjänster som säkerhetsrelaterade tjänster på flertalet orter runtom i landet.

Kartan visar vilka orter vi är verksamma i idag. Vi har dock rikstäckande service på väldigt många av de tjänster som vi erbjuder och kan därför erbjuda service oavsett i vilken ort ni befinner er.

Vår uppskattade helhetsservice, Integrerad Facility Management, lämpar sig väldigt väl för verksamheter som finns på flera orter.

Lexium Service Management har också partnerskap med internationella Facility Management-bolag, och kan leverera Facility Management även om er verksamhet sträcker sig utanför Sverige.

Kontakta gärna oss gällande säkerhet!