Vi klargör begreppet Facility Management

Låt oss först klargöra en sak. Någon globalt gemensam, accepterad och exakt definition om vad FM, Facilities Management eller FM är och vilka tjänster som omfattas av begreppet finns inte. Vi försöker nedan beskriva de mest förekommande definitionerna. FM kan beskrivas som samordnandet och styrningen av de aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamheten.

Facility Management (FM) är jämfört med Faciltiy Services en övergripande nivå där man ur ett lednings-/beställarperspektiv ansvarar för helheten.

Facility Services (FS) är ett mer operativt perspektiv, där man utför flera definierade uppgifter. FM-bolag kan vara rådgivare åt kunden/beställaren medans FS är en utförande part.

Vad avser Facility Management?

Facility management avser managering (strategisk ledning och styrning) av de resurser och tjänster som krävs för att en facilitet (byggnad eller fastighet) ska fungera effektivt. Begreppet finns i hela världen, men med delvis olika innehåll beroende på historiska och kulturella omständigheter.

Facility managementtjänsterna indelas ofta i två kategorier; fastighetsanknutna tjänster (”hårda tjänster”, exempelvis fastighetsskötsel, energioptimering, säkerhet) och arbetsplatsanknutna tjänster (”mjuka tjänster”, exempelvis reception, lokalvård, posthantering).

FM bedrivs antingen i regi av det egna företaget eller genom en renodlad tjänsteleverantör. Den senare kategorin består såväl av tjänstespecifika leverantörer som av helhetsleverantörer. Outsourcad FM växer snabbt men verksamheten som bedrivs i egen regi är fortfarande betydligt mer vanligt.

Vad menar vi med FM?

Att få fastigheter, byggnader, lokaler, utrustning och tjänster att maximalt stödja kärnverksamheten med hjälp av disciplinerna arkitektur, ekonomi, ingenjörs- och beteendevetenskap. Vi syftar på att samordna samtliga stödfunktioner för ökad total effektivitet. Vidare syftar vi på att koordinera den fysiska arbetsplatsen med människans arbete och organisationens produktiva processer. Begreppet innefattar även att samordna, styra, leda och producera supporttjänster.

Missförstånd kring Facility Management

Tyvärr har många branschaktörer valt FM eller FS som tillägg till sina företagsnamn utan att ha kunskapsnivån, vilket försvårar för kunderna/beställarna att förstå skillnaderna. Företagsnamnet säger alltså inte vilken typ av aktör/bolag inom FS/FM det är. Du ser det enklast genom utbudet av tjänster. Lokalvård som bas och entremattor, fönsterputs mm som tjänster? Det är i huvudsak ett lokalvårdsbolag. Är det nästan uteslutande fastighetsservice, så är det ett fastighetsservicebolag. Osv.

För att bli ett FS-bolag per branschdefinition behöver bolaget leverera flera olika tjänster, från olika tjänsteområden. För att vara ett FM-bolag ska man managementmässigt kunna leda och utveckla funktionerna.

Globalt vedertagna definitioner

I den europeiska standarden för Facility Management, EN 15221-1:2006 , definieras Facility Management på följande sätt: integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary activities

I den svenska SIS standarden SS_EN 15221-1 2006, Facility Management – Termer och definitioner, definieras Facility Management som; integration av processer inom en organisation för att upprätthålla och utveckla de överenskomna tjänster som stödjer och förbättra effektiviteten hos kärnverksamheten.

Facility Management och Facilities Management används synonymt och har samma betydelse i standarden. Begreppen sägs ha sitt ursprung i USA under 1980.

IFMA:s definitioner

Nedan följer några olika definitioner:

“Facility management is a profession that encompasses multiple disciplines to ensure functionality of the built environment by integrating people, place, process and technology” – IFMA

”The practice or coordinating the physical workplace with the people and work of the organization; integrates the principles of business administration, architecture, and the behavioral and engineering sciences.”

Jag vill gärna veta mer om detta