IFM för större fabriker och fabriksområden

Flera stora fabriker väljer att se över alternativa lösningar för Facility Management. Desto större område eller fastighet det rör sig om, desto större blir värdet av att använda sig av en helhetsleverantör för Integrerad Facility Management. Industrifastigheter och fabriker sparar avsevärda mängder tid på minskat administrativt arbete, men kan också lita på att leveransen är säker och korrekt utförd. Alla tjänster som rör tekniskt underhåll av fastigheten och produktionslinjen samlas i vårt gränssnitt, vilket gör såväl beställning som leverans enkel att utföra och överblickbar för samtliga parter.

På samma sätt som produktionen ska strömlinjeformas, har vi som målsättning att kringtjänster som inte rör den huvudsakliga verksamheten ska löpa smidigt och utan att det stör. Vi planerar därför underhåll och jobb så att förbättringsåtgärder och förebyggande arbete sker i god tid och att få förutsägbara fel hinner uppstå. Genom att integrera leveransen i vårt IFM-system har vi god koll över hela fastigheten och kan planera efter behov och önskemål. Vi sköter såväl Soft- som Hard Facility Management, vilket sträcker vårt tjänstespann från kontorsservice som kaffemaskiner och lokalvård, till renodlat underhåll av tekniska tjänster.

Detta innefattar tjänsterna:

 • Service av hissar
 • Kontroll och service av ventilation
 • Kontroll av värme och kyla
 • Brandlarm, släckare och sprinklers
 • Vatten och avlopp
 • Fastighetsel, ställverk och transformatorer
 • Nödbelysning
 • Portar
 • Kompressorer
 • Fastighetssystem
 • Skadedjursbekämpning
 • Avloppstank

Myndighetskrav

Att underhålla en fastighet är att vara proaktiv, ligga i framkant och se till att det finns en bra struktur att följa. Det är viktigt att ha en detaljerad plan för underhåll och reparationer av fastigheten. Om det inte finns en tydlig plan så finns risken att dyra överraskningar uppkommer. Med hjälp av reguljär inspektion så ser ni till att eventuella skador upptäcks i god tid. Det är väldigt viktigt att hålla tak, fönster och dörrar i gott skick eftersom läckage kan vara förödande.

Om fönster eller dörrar inte är täta så bidrar det till minskad energieffektivitet i fastigheten – en kostsam historia helt enkelt. Andra aspekter som bidrar till att fastigheten bedrivs energieffektivt är att tillgodose att värmesystemet samt ventilationssystemet fungerar sömlöst. Detta görs genom regelbundet underhåll, rengöring samt utbyte av ventilationens filter.

Restaurang och catering

Som fastighetsförvaltare är det viktigt att samarbeta med lokala myndigheter. Det är viktigt att ha en god uppfattning om vilka förordningar och lagar som föreligger. Detta hjälper mycket för att undvika överträdelser av regler.

Dessutom kan det vara en bra idé att hålla en god dialog med myndigheter för att få uppdateringar och viktiga råd. Om man skapar en god relation med lokala myndigheter så kan dessa tillhandahålla värdefulla verktyg såsom bygglov, tekniska råd och stöd vid krissituationer.

Vi utför även säkerhetstjänster

Lexium erbjuder genom vårt analysverktyg ett heltäckande säkerhetskoncept, så kallad Riskbedömning, med vilket ni får en god och övergripande kontroll på riskläget i ert område och hur det varierar beroende på tid och datum. Genom stor insamling av data för liknande områden och lokaler, som skett över flera års tid, har vi som partner med Securitas möjlighet att göra en helhetsbedömning av olika riskfaktorer som ni behöver ta hänsyn till.

I det avancerade analysverktyget kan vi erbjuda er en tydlig överblick av såväl området som närliggande områden och hur de skiljer sig åt. Vi tar fram en åtgärdsplan för att hantera den varierande hotbilden över året, så att ni alltid ligger steget före och har en säkerhetsnivå som passar just ert riskläge.

I och med vårt rikstäckande avtal med Securitas kan vi som en del av vår helhetsleverans av Facility- och Service Management, förse er med säkerhetslösningar i hela Sverige.

Riskbedömningen lämpar sig extra väl för bolag med verksamhet på flertalet orter runtom i landet, då riskbilderna kan skilja sig avsevärt från ort till ort. En helhetsbild gör att vi kostnadseffektivt och optimerat kan förse er med de säkerhetslösningar som behövs för samtliga siter.

Som helhetsleverantör av säkerhetstjänster hjälper vi er även med bland annat med brandsäkerhet och stängsel, områdesbevakning och hjärt- och lungräddning.

Med en gedigen analys av riskbilden kan vi forma era säkerhetstjänster efter invägda faktorer som riskbilden, ytans storlek, hur känsligt godset är och hur svårt det är att nå ytan i sin helhet.

Vi utför även säkerhetstjänster

 • Kamerabevakning som är liveuppkopplad till en larmcentral dygnet runt
 • Skalskydd med avancerat stängsel, taggtråd, kamerabevakning och portar med kodlås
 • Bemanning dygnet runt med väktare i reception eller grindstuga
 • Ronderande väktare
 • Förhöjd bevakning för särskilda områden
 • Utryckning vid behov
 • Fullständigt passersystem med god koll på vilka som har tillträde till området

Lexium Service Management har lång erfarenhet av Integrerad Facility Management, vi tar fram skräddarsydda koncept till bolag inom olika branscher och storlekar. Vi har i dagsläget kunder i hela Sverige bestående av både medelstora och stora kontor och industrifastigheter.

Att lämna över ansvaret till en erfaren partner inom Facility Management ger tillgång till ett brett nätverk av internationella leverantörer, mer effektiv anställningsprocess vid bemanningsbehov, en kontaktperson vid alla uppkomna problem och ett i sin helhet effektiviserat arbetssätt.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en helhetsbild av hur Integrerad Facility Management med Lexium kan förbättra, förenkla och kostnadseffektivisera för er.

Vi erbjuder IFM i hela Sverige

Offert