IFM för större fabriker och fabriksområden

Flera stora fabriker väljer att se över alternativa lösningar för Facility Management.

Desto större område eller fastighet det rör sig om, desto större blir värdet av att använda sig av en helhetsleverantör för Integrerad Facility Management.

Industrifastigheter och fabriker sparar avsevärda mängder tid på minskat administrativt arbete, men kan också lita på att leveransen är säkert och korrekt utförd.

Alla tjänster som rör tekniskt underhåll av fastigheten och produktionslinjen samlas i vårt gränssnitt, vilket gör såväl beställning som leverans enkelt att utföra och överblickbar för samtliga parter.

På samma sätt som produktionen ska strömlinjeformas, har vi som målsättning att kringtjänster som inte rör den huvudsakliga verksamheten ska löpa smidigt och utan att det stör. Vi planerar därför underhåll och jobb så att förbättringsåtgärder och förebyggande arbete sker i god tid och få förutsägbara fel hinner uppstå.

Genom att integrera leveransen i vårt IFM-system har vi god koll över hela fastigheten och kan planera efter behov och önskemål.

Vi sköter såväl soft- som hard facility management, vilket sträcker vårt tjänstespann från kontorsservice som kaffemaskiner och lokalvård, till renodlat underhåll av tekniska tjänster. Dessa innefattar bland annat följande:

 • Service av hissar
 • Kontroll och service av ventilation
 • Kontroll av värme och kyla
 • Brandlarm, släckare och sprinklers
 • Vatten och avlopp
 • Fastighetsel, ställverk och transformatorer
 • Nödbelysning
 • Portar
 • Kompressorer
 • Fastighetssystem
 • Skadedjursbekämpning
 • Avloppstank

Vi utför även säkerhetstjänster

Lexium erbjuder genom vårt analysverktyg ett heltäckande säkerhetskoncept, RIskbedömning, med vilket ni får en god och övergripande kontroll på riskläget i ert område och hur det varierar beroende på tid och datum. Genom stor insamling av data för liknande områden och lokaler, som skett över flera års tid, har vi som partner med Securitas möjlighet att göra en helhetsbedömning av olika riskfaktorer som ni behöver ta hänsyn till.

I det avancerade analysverktyget kan vi erbjuda er en tydlig överblick av såväl området som närliggande områden och hur de skiljer sig åt. Vi tar fram en åtgärdsplan för att hantera den varierande hotbilden över året, så att ni alltid ligger steget före och har en säkerhetsnivå som passar just ert riskläge.

I och med vårt rikstäckande avtal med Securitas kan vi som en del av vår helhetsleverans av Facility- och Service Management, förse er med säkerhetslösningar i hela Sverige.

Riskbedömningen lämpar sig extra väl för bolag med verksamhet på flertalet orter runtom i landet, då riskbilderna kan skilja sig avsevärt från ort till ort. En helhetsbild gör att vi kostnadseffektivt och optimerat kan förse er med de säkerhetslösningar som behövs för samtliga siter.

Som helhetsleverantör av säkerhetstjänster hjälper vi er även med bland annat med brandsäkerhet och stängsel, områdesbevakning och hjärt- och lungräddning.

Med en gedigen analys av riskbilden kan vi forma era säkerhetstjänster efter invägda faktorer som riskbilden, ytans storlek, hur känsligt godset är och hur svårt det är att nå ytan i sin helhet. Vi förser våra kunder med ett brett spektrum av säkerhetstjänster.  Nedan listar vi några av dessa tjänster:

 • Kamerabevakning som är liveuppkopplad till en larmcentral dygnet runt.
 • Skalskydd med avancerat stängsel, taggtråd, kamerabevakning och portar med kodlås
 • Bemanning dygnet runt med väktare i reception eller grindstuga
 • Ronderande väktare
 • Förhöjd bevakning för särskilda områden
 • Utryckning vid behov
 • Fullständigt passersystem med god koll på vilka som har tillträde till området

Lexium Service Management har lång erfarenhet av Integrerad Facility Management, vi tar fram skräddarsydda koncept till bolag inom olika branscher och storlekar. Vi har i dagsläget kunder i hela Sverige bestående av både medelstora och stora kontor och industrifastigheter.

Att lämna över ansvaret till en erfaren partner inom Facility Management ger tillgång till ett brett nätverk av internationella leverantörer, mer effektiv anställningsprocess vid bemanningsbehov, en kontaktperson vid alla uppkomna problem och ett i sin helhet effektiviserat arbetssätt.

Restaurang och catering

Större producerande anläggningar är ofta belägna utanför städer och inte sällan i mindre tätbebyggda orter. Däremot samlas på daglig basis en stor mängd människor på dessa större anläggningar, vilket ställer höga krav på att personalrestaurang fungerar väl och möter anställdas och besökares efterfrågan.

Men vad gäller hygien och tillsyn på restauranger är kraven väldigt höga från till exempel livsmedelsverket. Detta gör att själva driften av personalrestaurangen och catering kan vara komplex och ligga långt ifrån bolagets kärnverksamhet. Därför väljer flertalet bolag med denna typ av större produktionsanläggningar att outsourca sin personalrestaurang och catering till pålitliga och långsiktiga partners.

Vårt erbjudande sträcker sig långt när det kommer till personalrestaurang, där vi är måna om att konceptet ska skräddarsys efter kundens önskemål och behov, så att restaurangen blir en självklar samlingspunkt för personal och besökare.

Myndighetskrav

Vad gäller säkerhet och brand handlar en stor del av det förebyggande arbetet om att minimera risken för vår kund. Men flertalet lagar och myndighetskrav innebär att mycket av arbetet i sig också är obligatoriskt. Det innebär inte att bolag per automatik måste outsourca tillsyn, men i många fall underlättar det avsevärt.

Vår huvudsakliga verksamhet är tillsyn och underhåll av kontor, fastigheter och produktion. Lexium Service Management har lång erfarenhet av att just säkerställa att till exempel risken för brand minimeras, men också att samtliga myndighetskrav gällande Systematiskt Brandskyddsarbete uppfylls.

Värt att ha i beaktning är just vem på bolaget som bär det huvudsakliga ansvaret för brandskydd, samt tillsyn av lyftutrustning, kylutrustning, el – som några exempel.

Inom brandskydd ligger till exempel det tyngsta ansvaret på enskilda chefer, ofta VD, vilket kan innebära långtgående konsekvenser om myndighetskrav inte följs. Bolagsledningen ansvarar för att personal och omgivning inte riskerar ta någon skada av verksamheten, samt att risker minimeras och att noggranna och utförliga utrymningsplaner finns tillgängliga om det värsta skulle inträffa.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en helhetsbild av hur Integrerad Facility Management med Lexium kan förbättra, förenkla och kostnadseffektivisera för er.

Jag vill gärna veta mer om detta