Magnus Norrby tillträder som Operativ Chef för FM/IFM

Lexium Service Management levererar Integrerad Facility Management, vilket innebär helhetslösningar till företag och fastigheter.

Magnus Norrby, COO, Lexium Service Management

Den 1/10 tillträdde Magnus Norrby som Operativ Chef för Lexium Service Management, detta i ett ytterligare steg för att stärka organisationen och möjliggöra fortsatt tillväxt inom digitalisering och systemintegration.

“I den tillväxtresa som Lexium befinner oss i, behöver vi vidareutveckla den operativa organisationen för att motsvara kundernas framtida förväntningar.

Denna strategiska förändring ger en bättre övergripande sammanstrålning av vårt tjänsteerbjudande.

Det underlättar också fortsatta satsningar på digitalisering, automatisering och systemintegration – både internt men också i vår leverans mot kund.

En alltmer digitaliserad värld ställer helt nya krav från såväl medarbetare som kunder, här vill vi säkerställa att Lexium kan fortsätta utvecklas som en av marknadsledarna inom både FM (Facility Management) och IFM (intregrerad Faciltiy Management) i Norden.”

“Att Magnus, som även är partner i bolaget, tar huvudansvaret för vår operativa organisation är logiskt då han har lång erfarenhet inom FM och IFM och närmast varit Affärsenhetschef IFM inom Lexium.

Kommenterar Niclas Brodin, VD, Lexium Service Management

“Lexium har tagit steget in i en mycket spännande tid där marknadens ögon och öron blivit mer uppmärksamma, väldigt mycket mer nyfikna och otroligt mycket mer medvetna om vikten av att skapa systematiserad kontroll över sina fastighetsrelaterade tjänster.

Att, i denna tid av förändringar och möjligheter, få förmånen att leda och vidareutveckla Lexiums operativa verksamhet kan inte ses som annat än en fantastisk utmaning och en ynnest.”

Kommenterar Magnus Norrby, COO, Lexium Service Management


Lexium Service Management delivers Integrated Facility Management, which means complete solutions for companies and properties.

The 1st of October, Magnus Norrby was appointed Chief Operating Officer of Lexium Service Management, in a further step to strengthen the organization and enable continued growth in digitalization and system integration.

“Given our current growth journey, we need to further develop the operational organization to meet customers’ future expectations.

This strategic change provides a better overall convergence of our service offering.

It also facilitates continued investments in digitalization, automation and system integration – internally but also for our customers.

An increasingly digitized world creates new demands from both employees and customers, here we want to ensure that Lexium can continue to develop as one of the market leaders in both FM (Facility Management) and IFM (intregreated Faciltiy Management) in the Nordic region.”

“It makes sense that Magnus, who is also a partner in the company, takes the main responsibility for our operational organization as he has extensive experience in FM and IFM. Most recently, Magnus has been the Business Unit Manager of IFM within Lexium.

Niclas Brodin, CEO of Lexium Service Management, comments.

”Lexium has taken a leap into a very exciting time, where the eyes and the ears of the market has become more observant, curious and aware of the true value, added to their business by consolidating and systemizing facility related services.

In this great time of possible developments and opportunities, I´m honored and thrilled to take on the challenge of leading Lexiums operational team further towards the future”

Magnus Norrby, COO of Lexium Service Management, comments.